Thanh toán học phí với hình thức chuyển khoản

Số tài khoản: 0281-000-537-622

Tên tài khoản: Nguyễn Thị Hoài

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Bình Dương

Nội dung chuyển khoản:

Họ và tên học sinh – lớp – tên chi nhánh – tiền học phí tháng

 

Phản hồi học sinh tại Olympia